Csharp/CSharp Tutorial/Generic/new constaint

Материал из .Net Framework эксперт
Перейти к: навигация, поиск

Demonstrate a new() constructor constraint.

using System; 
 
class MyClass { 
 
 public MyClass() { 
 }   
} 
 
class Test<T> where T : new() { 
 T obj; 
 
 public Test() { 
  obj = new T(); // create a T object 
 } 
} 
 
class MainClass { 
 public static void Main() { 
  Test<MyClass> x = new Test<MyClass>(); 
 
 } 
}