Csharp/CSharp Tutorial/Network/UdpClient — различия между версиями

Материал из .Net Framework эксперт
Перейти к: навигация, поиск
м (1 версия)
 
(нет различий)

Текущая версия на 15:20, 26 мая 2010

Binary UdpClient: send binary data to Udp server

<source lang="csharp">using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Text; class MainClass {

 public static void Main()
 {
   byte[] data = new byte[1024];
   string stringData;
   UdpClient server = new UdpClient("127.0.0.1", 9050);
   IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
   int test1 = 45;
   double test2 = 3.14159;
   int test3 = -1234567890;
   bool test4 = false;
   string test5 = "This is a test.";
   byte[] data1 = BitConverter.GetBytes(test1);
   server.Send(data1, data1.Length);
   byte[] data2 = BitConverter.GetBytes(test2);
   server.Send(data2, data2.Length);
   byte[] data3 = BitConverter.GetBytes(test3);
   server.Send(data3, data3.Length);
   byte[] data4 = BitConverter.GetBytes(test4);
   server.Send(data4, data4.Length);
   byte[] data5 = Encoding.ASCII.GetBytes(test5);
   server.Send(data5, data5.Length);
   server.Close();
 }

}</source>

Binary Udp Server: receive binary data from Udp client

<source lang="csharp">using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Text; class MainClass {

 public static void Main()
 {
   byte[] data = new byte[1024];
   IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050);
   UdpClient newsock = new UdpClient(ipep);
   Console.WriteLine("Waiting for a client...");
   IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
   byte[] data1 = newsock.Receive(ref sender);
   int test1 = BitConverter.ToInt32(data1, 0);
   Console.WriteLine("test1 = {0}", test1);
   byte[] data2 = newsock.Receive(ref sender);
   double test2 = BitConverter.ToDouble(data2, 0);
   Console.WriteLine("test2 = {0}", test2);
   byte[] data3 = newsock.Receive(ref sender);
   int test3 = BitConverter.ToInt32(data3, 0);   
   Console.WriteLine("test3 = {0}", test3);
   byte[] data4 = newsock.Receive(ref sender);
   bool test4 = BitConverter.ToBoolean(data4, 0);
   Console.WriteLine("test4 = {0}", test4.ToString());
   byte[] data5 = newsock.Receive(ref sender);
   string test5 = Encoding.ASCII.GetString(data5);
   Console.WriteLine("test5 = {0}", test5);
   newsock.Close();
 }

}</source>

UdpClient: receive for multicast group

<source lang="csharp">using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Text; class MainClass {

 public static void Main()
 {
   UdpClient sock = new UdpClient(9999);
   Console.WriteLine("Ready to receive...");
   sock.JoinMulticastGroup(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 50);
   IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
   byte[] data = sock.Receive(ref iep);
   string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, data.Length);
   Console.WriteLine("received: {0} from: {1}", stringData, iep.ToString());
   sock.Close();
 }

}</source>

UdpClient: Send

<source lang="csharp">using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Text; class MainClass {

 public static void Main()
 {
   UdpClient sock = new UdpClient();
   IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9999);
   byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message");
   sock.Send(data, data.Length, iep);
   sock.Close();
 }

}</source>

Udp connection test

<source lang="csharp">using System; using System.Text; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Threading; class MainClass {

  private static void Main() 
  {
    string IP = "127.0.0.1";
    int port = 9999;
    IPEndPoint remoteEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP), port);
    Thread receiveThread = new Thread(ReceiveData);
    receiveThread.IsBackground = true;
    receiveThread.Start();
    UdpClient client = new UdpClient();
    try
    {
      string text;
      do
      {
        text = Console.ReadLine();
        if (text.Length != 0)
        {
          byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
          client.Send(data, data.Length, remoteEndPoint);
        }
      } while (text.Length != 0);
    }
    catch (Exception err)
    {
      Console.WriteLine(err.ToString());
    }
    finally
    {
      client.Close();
    }
  }
  private static void ReceiveData() 
  {
    UdpClient client = new UdpClient(999);
    while (true) 
    {
      try 
      {
        IPEndPoint anyIP = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
        byte[] data = client.Receive(ref anyIP);
        string text = Encoding.UTF8.GetString(data);
        Console.WriteLine(">> " + text);
      } 
      catch (Exception err) 
      {
        Console.WriteLine(err.ToString());
      }
    }
  }

}</source>

Use UdpClient

<source lang="csharp">using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Text; class MainClass {

 public static void Main()
 {
   byte[] data = new byte[1024];
   string input, stringData;
   UdpClient udpClient = new UdpClient("127.0.0.1", 9999);
   IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
   string welcome = "Hello";
   data = Encoding.ASCII.GetBytes(welcome);
   udpClient.Send(data, data.Length);
   data = udpClient.Receive(ref sender);
   Console.WriteLine("Message received from {0}:", sender.ToString());
   stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, data.Length);
   Console.WriteLine(stringData);
   while(true)
   {
    input = Console.ReadLine();
    udpClient.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(input), input.Length);
    data = udpClient.Receive(ref sender);
    stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, data.Length);
    Console.WriteLine(stringData);
   }
   udpClient.Close();
 }

}</source>